Δωρεά

Προκειμένου να μεταβιβάσετε λόγω δωρεάς την περιουσία σας, απαιτείται επίσημο συμβολαιογραφικό έγγραφο.


Φόρος δωρεάς

Οι δωρεοδόχοι χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες

  • Η πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνει τον/την σύζυγο του δωρητή, τους κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα), τους κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγόνια), τους ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς). Σχετικά με τα υιοθετημένα τέκνα, εξομοιώνονται με τα φυσικά τέκνα.
  • Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών, ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, οικειοθελώς ή δικαστικώς αναγνωρισμένα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, κατιόντες του παιδιού που αναγνωρίστηκε οικειοθελώς ή δικαστικώς έναντι του πατέρα που αναγνώρισε το προηγούμενο ενάντια στους ανιόντες του προηγούμενου, αδέρφια, συγγενείς εκ πλαγίου τρίτου βαθμού, θετός πατέρας, θετή μητέρα, τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, παιδιά λόγω γάμου (γαμπρός, νύφη) και ανιόντες λόγω γάμου (συμπέθερος, συμπεθέρα).
  • Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις άλλες δύο κατηγορίες και από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Φορολογική Κλίμακα

Πρώτη κατηγορία:

Φορολογική κλίμακα σε € Φορολογικός συντελεστής (%)
Μέχρι 150.000 -
Από 150.001 μέχρι 300.000 1
Από 300.001 μέχρι 600.000 5
Υπερβάλλον 10

Δεύτερη κατηγορία:

Φορολογική κλίμακα σε € Φορολογικός συντελεστής (%)
Μέχρι 30.000 -
Από 30.001 μέχρι 70.000 5
Από 70.001 μέχρι 200.000 10
Υπερβάλλον 20

Τρίτη κατηγορία:

Φορολογική κλίμακα σε € Φορολογικός συντελεστής (%)
Μέχρι 6.000 -
Από 6.001 μέχρι 66.000 20
Από 66.001 μέχρι 195.000 30
Υπερβάλλον 40

Σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, λαμβάνεται υπ’όψιν η αντικειμενική αξία, η οποία υπολογίζεται από την Εφορία στην Ελλάδα ανάλογα με κάποιους αντικειμενικούς παράγοντες όπως η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, η έκτασή του, η παλαιότητά του κλπ.

Περιπτωσιολογία

Θείος θέλει να δωρίσει στον ανιψιό του ένα σπίτι, του οποίου η αντικειμενική αξία είναι 50.000 ευρώ. Ο ανιψιός εντάσσεται στην δεύτερη φορολογική κατηγορία. Για τα πρώτα 30.000 ευρώ δεν θα επιβληθεί φόρος και για τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ θα επιβληθεί φόρος της τάξης του 5%. Δηλαδή προκύπτει ποσό 1.000 ευρώ.